34.8 C
Botoșani
duminică, 14 iulie 2024

IPJ Botoşani începe recrutarea şi selecţia candidaţilor pentru admiterea la concursurile organizate de MAI şi SRI. VEZI ce condiţii trebuie îndeplinite

ipj sediu

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Botoșani, prin intermediul Serviciului Resurse Umane, în perioada 23.04 – 07.08.2015, desfăşoară activitatea de recrutare şi selecţie a candidaţilor pentru participarea la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ proprii si subordonate Ministerului Afacerilor Interne  precum şi în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale si Serviciul Roman de Informaţii care pregătesc specialişti pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne.

Candidaţii care optează pentru una din instituţiile de învățământ ale M.A.I. sau care pregătesc specialiști pentru nevoile M.A.I. trebuie să îndeplinească,cumulativ, următoarele condiţii:

Condiţii legale de recrutare:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) să cunoască limba română scris şi vorbit;

c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

d) să fie apte din punct de vedere medical, fizic şi psihic; aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne/comisiile şi subcomisiile de concurs, ca urmare a examinării medicale, verificării îndeplinirii criteriilor antropometrice, existenţei semnelor/tatuajelor neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, verificării aptitudinilor fizice şi, respectiv, evaluării psihologice, potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile;

e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi, iar în cazul candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ale M.A.I., să îi împlinească în cursul anului în care participă la concurs;

f) să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau adeverinţă din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat;

g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;

h) să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

i) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;

j) nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

k) îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 10 alin (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;

l) îndeplinesc criteriile specifice pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice cu statut special.

Criteriile specifice pentru recrutarea candidaţilor sunt următoarele:

a) să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere, pentru candidaţii pe locurile destinate formării iniţiale a personalului militar (pentru instituțiile de învățământ ale M.Ap.N. și pentru Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă ”Pavel Zăgănescu” Boldești);

b) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 8,00, cu excepţia    candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;

c) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;

d) să aibă înălţimea de minimum 1,65 m bărbaţii şi 1,60 m femeile; candidaţii pentru instituţiile de formare a ofiţerilor şi agenţilor de poliţie de frontieră pentru specializarea marină trebuie să aibă înălţimea de minimum 1,60 m.

Fac excepţie de la prevederile alin. (1) și alin (2) persoanele care intenţionează să candideze la concursul de admitere organizat de Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” a Serviciului Român de Informaţii care trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de recrutare:

a) au cetăţenie română şi domiciliul stabil în România (atât candidaţii cât şi soţii/soţiile acestora, în cazul celor căsătoriţi);

b) au vârsta de până la 23 ani împliniţi în cursul anului 2015;

c) sunt absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat;

d) au avut pe durata studiilor liceale mediile anuale la purtare minimum 8,00 şi media minimă la examenul de bacalaureat 7,00;

e) cunosc foarte bine şi au capacitatea de a se exprima clar şi corect în limba română;

f) nu au repetat, în timpul liceului, unul sau mai mulţi ani de studiu, din motive imputabile;

g) sunt „apţi medical” conform baremelor stabilite de Serviciul Român de Informaţii;

h) sunt apţi psihologic;

i) au o conduită civică şi morală corespunzătoare;

j) nu au fost condamnaţi penal printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracţiune săvârşită cu intenţie şi nu au executat o pedeapsă cu închisoarea ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni din culpă; nu sunt în curs de cercetare sau judecată;

k) în situaţia în care fac parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice, să declare în scris că după admitere renunţă la calitatea de membru al acestora;

l) candidaţii care participă ca asociat unic sau direct la administrarea ori conducerea unei organizaţii sau societăţi comerciale să declare sub semnătură că odată cu admiterea vor renunţa la aceste calităţi;

m) sunt dispuşi ca, după finalizarea ciclului de formare profesională în cadrul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”, să desfăşoare activităţi, în calitate de ofiţeri de informaţii, în orice zonă a teritoriului naţional, potrivit intereselor şi nevoilor instituţiei, în conformitate cu angajamentul semnat cu unitatea care întocmeşte dosarul de candidat;

n) acceptă, în situaţia în care vor fi declaraţi „Admis”, interzicerea ori restrângerea exercitării unor drepturi şi libertăţi cetăţeneşti prevăzute de legislaţia în vigoare;

o) acceptă efectuarea de verificări asupra activităţii şi comportamentului lor, precum şi verificările de securitate prevăzute în H.G. nr. 585/2002 pentru determinarea eventualelor elemente de incompatibilitate privind accesul la informaţii secrete de stat;

p) în situaţia în care candidaţii au mai urmat o formă de pregătire similară, cu suportarea cheltuielilor de la bugetul de stat, în conformitate cu art. 142 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, vor achita contravaloarea serviciilor de şcolarizare de care au beneficiat anterior cu finanţare de la bugetul de stat. Încasarea sumei reprezentând contravaloarea serviciilor de şcolarizare se realizează de către instituţia de învăţământ superior de stat care a asigurat şcolarizarea. Cu ocazia înmatriculării în cadrul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”, candidaţii vor prezenta dovada că au efectuat integral sau efectuează în rate plata serviciilor de şcolarizare.

De la condiţiile de înscriere stabilite pentru persoanele care intenţionează să candideze la concursul de admitere organizat de Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”a Serviciului Român de Informaţii nu se acordă derogări.

Nu se pot înscrie la concursul de admitereorganizat de Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”a Serviciului Român de Informaţii:

a) tinerii care fac parte din organizaţii aflate în afara legii, precum şi cei care nu dovedesc respect şi devotament faţă de valorile democraţiei, faţă de statul de drept şi instituţiile sale;

b) adepţii unor culte sau organizaţii religioase ale căror precepte contravin normelor de păstrare a ordinii publice, încalcă bunele moravuri sau nu sunt compatibili cu exercitarea profesiei de militar;

c) cei cunoscuţi ca având trăsături negative de caracter, incompatibile cu profilul moral al unui ofiţer de informaţii.

Dosarul de recrutare va cuprinde următoarele documente:

a) cererea de înscriere şi CV;

b) copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul studiilor impuse (pentru candidaţii care provin din promoţiile anterioare) sau adeverinţa eliberată de liceu din care să reiasă faptul că este înscris la sesiunea de bacalaureat 2015 şi copia legalizată după foaia matricolă (numai pentru absolvenţii promoţiei 2015);

c) copii ale actului de identitate, carnetului de muncă şi, dacă este cazul, livretului militar;

d) copii legalizate ale certificatului de naştere ale candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, a certificatului de căsătorie, precum şi ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;

e) autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului;

f) cazierul judiciar;

g) caracterizarea de la ultimul loc de muncă, respectiv din instituţia de învăţământ în cazul absolvenţilor în primul an de la absolvire;

h) 3 fotografii tip buletin de identitate;

i) două fotografii color 9 x 12 cm;

j) fişa medicală-tip de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne;

k) avizul psihologic;

l) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare.

Suplimentar, candidaţii care se înscriu pentru locurile alocate distinct minorităţilor naţionale, depun la dosarul de recrutare şi o adeverinţă din partea unei organizaţii etnice, constituite potrivit legii, care să ateste etnia de apartenenţă a candidatului, respectiv calitatea de etnic.

Prin excepţie, candidaţii pe locurile destinate minorităţii maghiare la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” trebuie să dovedească faptul că au susţinut examenul de bacalaureat la limba maternă.

Cererile de înscriere la concursul de admitere în învăţământul universitar şi în învăţământul pentru formarea maiştrilor militari se primesc până la data de 29.05.2015 pentru instituţiile de învăţământ superior şi şcolile militare ale Ministerului Apărării Naţionale, respectiv la data de 07.08.2015 pentru şcolile postliceale ale Poliţiei Române.

Testarea psihologică a tuturor candidaţilor, indiferent de instituţia de învăţământ pentru care au fost recrutaţi, se efectuează la Inspectoratul de Politie Judeţean Botoșani, de către specialiştii din cadrul Centrului de Psihosociologie al Ministerului Administraţiei şi Internelor, potrivit planificării întocmite împreună cu şeful serviciului de resurse umane.

Pentru candidaţii care nu au promovat testarea psihologică sau au fost declaraţi „inapt medical”, activitatea de recrutare încetează.

Începând cu data de 29.05.2015, candidaţii care optează pentru instituţiile de învăţământ superior,  au obligaţia de a se informa cu privire la planificarea testării psihologice  la numărul de telefon: 0231507168.

Perioadele de desfăşurare, tematica şi bibliografia pentru concursul de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale pot fi obţinute de pe site-ul acestor instituţii.

La prezentarea pentru înscrierea la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ, candidaţii au asupra lor:

a) cartea de identitate sau paşaportul, în termen de valabilitate;

b) diploma de bacalaureat şi foaia matricolă în original/copie legalizată; absolvenţii promoţiei 2015 cărora nu li s-a eliberat diploma de bacalaureat prezintă adeverinţă eliberată de liceu, cu precizarea mediei generale şi a notelor obţinute la examenul de bacalaureat, mediilor obţinute în anii de studiu, termenului de valabilitate a adeverinţei şi a faptului că nu a fost eliberată diploma;

c) contravaloarea taxei de înscriere sau, pentru candidaţii care solicită scutirea de taxă de înscriere, acte doveditoare care să ateste una din situaţiile enumerate în Regulamentele/metodologiile de admitere proprii fiecărei instituții de învățământ superior pentru anul 2015;

Candidaţii care au absolvit studiile liceale în afara României, cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă acesteia, au obligaţia de a prezenta următoarele documente:

a) atestatul de recunoaştere a studiilor emis de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice;

b) diploma de bacalaureat sau echivalentă cu acesta, în copie, tradusă şi legalizată;

c) foaia matricolă din perioada studiilor liceale, în copie, tradusă şi legalizată.

Candidaţii care au fost declaraţi “apt” psihologic şi medical în etapa I de selecţie se vor prezenta în perioada 19-20.07.2015 la sediul Academiei de Poliție și în perioada 05 – 06.09.2015 la sediul şcolilor de agenţi de poliţie din cadrul Poliţiei Române pentru care au optat, în vederea înscrierii şi achitării taxei de participare la concurs (după caz) şi pentru eliberarea legitimaţiilor de concurs.

Candidaţii Ministerului Afacerilor Interne pentru admiterea la instituțiile de învățământ ale Ministerului Apărării Naţionale și Serviciului Român de Informații care au fost declaraţi “apt” psihologic şi medical în etapa I de selecţie se înscriu la sediul acestor unităţi de învăţământ, potrivit calendarului de admitere stabilit de către fiecare dintre acestea, prezentând documentele solicitate de organizatori şi participând la probele de concurs potrivit prevederilor regulamentelor/metodologiilor de admitere proprii fiecărei instituții de învăţământ.

Înscrierile în vederea recrutării candidaţilor au loc la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Botoșani din Municipiul Botoșani,

bd.M. Eminescu nr.57

in zilele de marţi  între orele 11.00-15.00 și joi între orele 13.00- 15.00 

Relaţii suplimentare pot fi obţinute de la Serviciul Resurse Umane, telefon 0231/507168.

ATENŢIE !

RELAŢII SUPLIMENTARE, INCLUSIV CIFRELE DE ŞCOLARIZARE PENTRU SESIUNEA 2015 POT FI OBŢINUTE ACCESÂND WWW.POLIŢIAROMANA.RO  SAU SITE-URILE UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

ARTICOLE CARE AR PUTEA FI DE INTERES
ULTIMA ORA