Connect with us

Administratie

A N U N Ţ. Liceul Teoretic ,,Anastasie Basota” comuna Pomârla organizează concurs pentru ocuparea unui post de muncitor calificat III

Published

on

Liceul Teoretic ,,Anastasie Basota”,din comuna Pomîrla, judeţul Botoşani, organizează în data de 06 ianuarie 2021, ora 1000 – proba scrisă şi 07 ianuarie 2021, ora 10°º – interviul, la sediul instituţiei, concurs, pentru ocuparea unui post temporar vacant de muncitor calificat III, în cadrul compartimentului administrativ.

Condiţii generale, prevăzute de Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G.R. nr.  286/2011, respectiv art. 3, care prevede:

“Poate participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
  b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
  c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  d) are capacitate deplină de exerciţiu;
  e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
  g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

Condiţii specifice prevăzute în fişa postului:

 • Studii profesionale, specializarea mecanic exploatare tractoare și mașini agricole – perioadă determinată;
 • Vechime: nu este cazul; 

Concursul pentru ocuparea postului vacant se organizează pe 3 etape succesive, după cum urmează:

 1. a) selecţia dosarelor de înscriere;
 2. b) proba scrisă
 3. c) interviul.
 • proba scrisă în data de 06 ianuarie 2021, ora 1000, la sediul Liceului Teoretic ,,Anastasie Bașotă” din comuna Pomârla;
 • interviul în ziua de 07 ianuarie 2021, ora 1000, la sediul Liceului Teoretic ,,Anastasie Başotă”,din comuna Pomârla;

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Liceul Teoretic ,,Anastasie Basota”,din comuna Pomârla, secretariat, până la data de 23 decembrie 2020 şi trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.
 8. permis de conducere

Copiile după actele pentru dosarul de înscriere se prezintă însoţite de documentele originale în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Termenul de afişare al rezultatelor: în maxim o zi lucrătoare de la data finalizării fiecărei probe.

Termenul de depunere al contestaţiilor: cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor fiecărei probe;

Termenul de afişare al rezultatelor contestaţiilor: maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depune a contestaţiilor.

Bibliografia şi tematica sunt afişate la sediul Liceului Teoretic ,,Anastasie Başotă” din comuna Pomârla  şi pe pagina de internet a liceului:  http://abasota.licee.edu.ro

Informaţii suplimentare la telefon – 0231 ⁄ 622828 – secretariat, persoana de contact, secretar Liceul Teoretic ,,Anastasie Başotă”, Dumitraş Mariana.

DIRECTOR Bogdan JÎŞCANU

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

LICEUL TEORETIC „ANASTASIE BAŞOTĂ”

Comuna Pomârla , Judeţul Botoşani

Telefon : 0231/622817, tel/fax 0231622828, e-mail- anastasiepomirla@yahoo.com

 ( http://abasota.licee.edu.ro )

 

BIBLIOGRAFIE

 • OMENCS nr. 5079/31.08.2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a unităților de învăţământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare conform OMEN_3027/08.01.2018;
 • Legea nr. 319/2006 Legea securității şi sănătății în muncă cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare;
 • Organe de mașini și mecanisme – manual pentru licee și scoli profesionale, editura Didactică și Pedagogică, autori V. Dragota și alții;
 • Automobile șofer mecanic auto – manual pentru școli profesionale, autor Gh. Frățilă și alții;

DIRECTOR Bogdan JÎŞCANU

 

CALENDARUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI

DE ADMINISTRATOR PATRIMONIU

Activităţi Data
1. Publicarea anunţului 16.12.2020
2 Depunerea dosarelor de concurs ale candidaţilor la Liceul Teoretic „Anastasie Başotă” Pomârla 17.12.2020 – 23.12.2020
3 Selecţia dosarelor de către membrii Comisiei de organizare si desfăşurare a concursului 24.12.2020
4 Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 24.12.2020
5 Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 28.12.2020
6 Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor 28.12.2020
7 Susţinerea probei scrise la Liceul Teoretic „Anastasie Başotă” Pomârla 06.01.2021, ora 1000
8 Afişarea rezultatelor la proba scrisă 06.01.2021, ora 1300
9 Depunerea contestaţiilor privind rezultatele obţinute la proba scrisă 06.01.2021, ora 1500
10 Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor 06.01.2021 ora 1600
11 Susţinerea interviului la Liceul Teoretic „Anastasie Başotă” Pomârla 07.01.2021, ora 1000
12 Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 07.01.2021, ora 1200
13 Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 07.01.2021, ora 1500
14 Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor 07.01.2021, ora 1600
15 Afişarea rezultatului final al concursului 08.01.2021
16 Numirea pe funcţie 08.01.2021

DIRECTOR,

Bogdan JÎŞCANU

Distribuie pe:
banner ad
banner ad

banner ad

banner ad
banner ad
banner ad

banner ad

banner ad

banner ad

banner ad
banner ad
banner ad