Connect with us

Administratie

A avut loc Recepţia Finală pentru: „Construirea conductei de aducţiune de la staţia de tratare a apei potabile Ştefăneşti la Săveni şi devierea conductelor de aducţiune în zona alunecărilor de teren Leorda”

Published

on

In luna noiembrie a fost semnat Procesul Verbal de Recepţie Finală pentru Contractul de Lucrări: „Construirea conductei de aducţiune de la staţia de tratare a apei potabile Ştefăneşti la Săveni şi devierea conductelor de aducţiune în zona alunecărilor de teren Leorda”.

Contractul de Lucraria reprezentat  una dintre componentele fundamentale ale Proiectului Major “Extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare-epurarea apelor uzate în judeţul Botoşani” – Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Sectorial  Mediu, continuat prin Proiectul Major:  „Fazarea proiectului extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare – epurarea apelor uzate in judeţul Botoşani” – Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructura Mare, implementatede către Societatea Comerciala NOVA APASERV SA Botoşani, ca urmare a semnării Contractului de Finanţare din data de 23 august 2011, respectiv 15 decembrie 2016.

Bugetul total alocat pentru realizarea noului Proiectului Major este de 303.502.226 lei, din care, conform schemei de finanţare, 230.519.950 lei reprezintă finanţare nerambursabilă de la Uniunea Europeană, valoare echivalenta cu un procent de 90,94% din valoarea totală eligibilă aprobată. Proiectul Major işi propune continuarea şi finalizarea Contractelor de Lucrări demarate prin programul derulat anterior şicofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Sectorial “Mediu”, a căror finalitate o constituie realizarea unui sistem eficient de alimentare cu apă, la nivelul Operatorului Regional,

Prin Proiect se realizeaza asigurarea transportului apei tratate, de la noua Staţie de tratare a apei potabile Ştefăneşti, obiectiv de investitţii finalizat in cadrului Proiectului POS Mediu şipus în funcţiune la începutul anului 2016, la rezervoarele de stocare a apei de la Săveni, în scopul furnizării debitului necesar cerinţelor de alimentare cu apăpotabilă ale oraşului Săveni şi a comunelor: Mihălăşeni, Hăneşti, Vlăsineşti, având o lungime de 37,5 Km.

Calitatea apei furnizate în reţea corespunde în totalitate normativelor naţionale şi europene, contribuind astfel la respectarea obiectivelor şi prevederilor Tratatului de Aderare a României la Uniunea Europeană.

ImpreunăcucelelaltecomponentefundamentalealeProiectului Major şianume:

Extindereaşireabilitareastaţiei de tratare a apeipotabileŞtefăneşti- proiectfinalizat ;

Îmbunătăţirea STAP CătamărăstisiBucecea – proiectfinalizat;

Extindereareţelelor de apăşicanalizareînaglomerareaBotoşani– proiect in derulare;

Extindereaşireabilitareareţelelor de apăşicanalizareînaglomerareaDorohoi– proiect in derulare;

Extindereareţelelor de canalizareînaglomerareaVorona – proiect in perioada de re-licitare;

Extindereareţelelor de apăşicanalizareîn ZAA/aglomerareaFlămânzi – proiect in derulare;

Construcţiastaţiilor de epurare a apeloruzateFlămânzişiVorona – proiect in Perioada de Notificare a Defectelor;

Reabilitareaşiextindereastaţiei de epurare a apeloruzateDorohoi- proiectfinalizat;

AsistenţăTehnicăpentruSupervizareaLucrărilor – Contract in derulare;

AsistenţăTehnicapentruProiectareşiManagementulProiectului – Contract in derulare,

aceastacomponentăasigurăîmbunătăţireacalităţiişi a accesului la infrastructura de apăşiapăuzată, prinstabilireastructurilorregionaleeficientepentrumanagementulserviciilor de apă/apăuzată.

Prinfinalizareareuşită a Contractului de Lucrări, se garantează atât respectarea legislaţiei europene în vigoare privind conservarea condiţiilor de mediu, cât şiîndeplinirea obiectivelor şi prevederilor Tratatului de Aderare a României la Uniunea Europeană

Proiectcofinanțat din Fondul de CoeziuneprinProgramul OperaţionalSectorial Mediu / ProgramulOperaţionalInfrastructuraMare

Date de contact Buznea Delia – Responsabil cu Presa şi Relaţii Publice în cadrul Unităţii de Implementare a Proiectului Tel: 0040-374-106-800; Fax:0040-374-106-803, E-mail: nova@apabotosani.ro; Web: www.NovaProject.ro

Distribuie pe:
banner ad
banner ad

banner ad

banner ad
banner ad
banner ad

banner ad

banner ad

banner ad

banner ad
banner ad
banner ad