Connect with us

Administratie

A avut loc Recepţia finală a obiectivului de investiţii: Staţia de epurare a apelor uzate Dorohoi

Published

on

dna cristal nova apaserv (5)

In data de 16.08.2017, a fost semnat Procesul Verbal de Recepţie finală pentru obiectivul de investiţii: Staţia de epurare a apelor uzate Dorohoi.

”Reabilitarea si extinderea staţiei de epurare a apelor uzate Dorohoi”,a reprezentat o componentăfundamentală a Proiectului Major “Extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare-epurarea apelor uzate în judeţul Botoşani” – Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Sectorial Mediu,continuat prin Proiectul Major:  „Fazarea proiectului extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare – epurarea apelor uzate in judeţul Botoşani” – Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructura Mare,  implementate de  către Societatea Comerciala NOVA APASERV SA Botoşani, ca urmare a semnării Contractului de Finanţare din data de 23 august 2011, respectiv 15 decembrie 2016. .

Bugetul total alocat pentru realizarea noului Proiectului Major este de 303.502.226 lei, din care, conform schemei de finanţare, 230.519.950 lei reprezintă finanţare nerambursabilă de la Uniunea Europeană, echivalent cu 90,944% din valoarea totală eligibilă aprobată. Proiectul Major işi propune continuarea şi finalizarea Contractelor de Lucrări demarate prin programul derulat anterior şicofinanţat din Fondul de Coeziune, prin Programul Operaţional Sectorial “Mediu”, a căror finalitate o constituie realizarea unui sistem eficient de alimentare cu apă, la nivelul Operatorului Regional.

Staţia de epurare, reabilitată şi extinsă, asigură retehnologizarea şi extinderea capacităţilor anterioare, prin promovarea unor tehnologii nepoluante, realizându-se un sistem de tratare a apelor reziduale capabil să reducăimpactul negativ asupra cursurilor de apă şi a pânzelor de apă freatică, realizându-se conservarea infrastructurii de mediu şi conducând implicit la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale locuitorilor din zona..

Alăturide celelalte componente ale Proiectului Major şi anume:

Îmbunătăţirea staţiilor de tratare a apei potabile Cătămărăşti şi Bucecea;

Extinderea şi reabilitarea staţiei de tratare a apei potabile Ştefăneşti

Construirea conductei de aducţiune de la staţia de tratare a apei potabile Ştefăneşti la Săveni şi devierea conductelor de aducţiune în zona alunecărilor de teren Leorda;

Extindereareţelelor de apăşicanalizareînaglomerareaBotoşani;

Extindereaşireabilitareareţelelor de apăşicanalizareînaglomerareaDorohoi;

Extindereareţelelor de apăşicanalizareînaglomerareaFlămânzi;

Extindereareţelelor de canalizareînaglomerareaVorona;

Construcţiastaţiilor de epurareaapeloruzateFlămânzişiVorona;

AsistenţăTehnicăpentruSupervizareaLucrărilor;

AsistenţăTehnicapentruProiectareşiManagementulProiectului,

componenta de reabilitare a staţiei de epurare asigură îmbunătăţirea calităţii apeiepurate, astfelîncât săcorespundăîntotalitateexigenţelorimpuse de normativelenaţionaleşieuropene, PrinfinalizareareusităaContractului de Lucrări, se garantează atât respectarea legislaţiei europene în vigoare privind conservarea condiţiilor de mediu, cât şiîndeplinirea obiectivelor şi prevederilor Tratatului de Aderare a României la Uniunea Europeană.

ProiectcofinanțatdinFondul de CoeziuneprinProgramul Operational Sectorial  Mediu /  ProgramulOperaţionalInfrastructura Mare

Date de contact Buznea Delia – Responsabil cu Presa şi Relaţii Publice în cadrul Unităţii de Implementare a Proiectului Tel: 0040-374-106-800; Fax:0040-374-106-803, E-mail: nova@apabotosani.ro; Web: www.NovaProject.ro

nova

Distribuie pe:
banner ad
banner ad

banner ad

banner ad
banner ad
banner ad

banner ad

banner ad

banner ad

banner ad
banner ad
banner ad